fbpx

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn in 2018 onder nummer 32143314 gedeponeerd bij de KvK te Utrecht

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

§ Opdrachtnemer: A. De Groot en Soulcentre die deze algemene voorwaarden gebruikt voor
het aanbieden van diensten;

§ Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de diensten aangaat

§ Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten
waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de
ruimste zin des woords, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte
werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder
begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;

§ Coachee: degene die deelneemt aan een les, begeleidings-, advies- of coachtraject, dat
laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten
waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn
slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering
van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene
voorwaarden een beroep doen.

3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en
vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van
toepassing, tenzij deze door opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes

1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14
dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de
aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

4. prijzen zijn incl. voor particulieren, de btw is exclusief voor ondernemers

5. Alle aangegane Soulcentre trajecten worden d.m.v. Commitment aangegaan, er zal geen restitutie plaats vinden, ook al stopt de opdrachtgever, daarop is geen uitzondering.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een
inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden
is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en
vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd
kan worden. Opdrachtnemer zal de richtlijnen en gedragsregels van de NOBCO naar beste
inzicht en vermogen naleven.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal
altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen
dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer
worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet
tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem of haar kenbaar behoorde te
zijn.

Artikel 5. Contractduur en opzegging

1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal
leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd
tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen, hierbij vervallen de openstaande sessies per direct. (artikel 3.5)

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen,
zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de
opdrachtgever zo spoedig( binnen 24 uur) mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties( index) heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in
hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit
honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7. Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt
als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard
van de informatie.

2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever
extern gerefereerd worden.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam-, of andere rechten van intellectueel
eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde
diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De
opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel
waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,
merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane
kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie
ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Betaling

1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden voor aanvang
binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta
waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting
uit welke hoofde dan ook.

2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft
betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In
geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten
behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te
staken of op te schorten, zonder dat hij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever
schadeplichtig kan worden.

3. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd
over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.

4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen
de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever ( artikel 3.4.5 )jegens
opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats
van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het
langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op
een latere factuur.

6. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering
van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling eisen. ( trajecten via leiderschap die bedrijfs matig zijn aangegaan, kunnen niet worden geannuleerd, ivm bedrijf die de overeenkomst aangaat)

Artikel 10. Incassokosten

Ingeval opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door opdrachtnemer aan
opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen, dan is opdrachtgever aan opdrachtnemer
buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:

a. Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt
opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane
vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend
conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het
openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen
veertien dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door opdrachtnemer
wordt voldaan.

b. Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt
opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke
kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld
op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van
EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade
ontstaan door of in verband met door hem verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont
dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht,
althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. In afwijking van wat in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een
langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste
zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of
anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer
aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit
hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met
inbegrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade
of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12. Annulering/beëindiging van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training,
begeleidings- of coachtraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan
wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in geen enkel geval heeft de
opdrachtgever recht op terugbetaling van het betaalde bedrag.

2. De opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings- of coachtraject heeft het recht
deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings- of coachtraject te
annuleren per aangetekend verzonden brief.

3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot vier weken voor aanvang van de
cursus, training, begeleidings- of coachtraject kosteloos geschieden. Bij niet-annulering is de
opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings- of coachtraject
te voldoen.

4. Bij annulering binnen vier weken tot en met één week voor aanvang van de cursus,
training, begeleidings- of coachtraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het
verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige
bedrag.

5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na
aanvang van de cursus, training, Leiderschap, begeleidings- of coachtraject de deelname tussentijds
beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige
terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van
opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.

6. Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek
kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is
opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in
rekening te brengen met een minimum van EUR 90,00. Indien de opdrachtgever dan wel de
aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven
gehanteerd.

7. Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na
hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een
redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen
zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is.
De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 13. Persoonsgegevens

1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer
toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen
persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar
eigen activiteiten.

Artikel 14. Geschillenbeslechting

1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing.

2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing
zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen
aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.